z knihy Duchovná scéna na Slovensku II, vydal Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2002„…Môžeme robiť chyby, pretože staviame svet z polámaných stebiel.
Ale nikdy nezradíme vašu vieru v nás, kým ste jedným z nás. Slnko nikdy
nezapadá nad Scientológiou...“[1]

Scientológia je aplikovaná náboženská filozofia, vyvinutá americkým spisovateľom L. Ronom Hubbardom v päťdesiatych rokoch 20. storočia v USA. Slovo scientológia pochádza z latinského slova scio, čo znamená vedieť, rozlišovať, a z gréckeho slova logos, čo znamená slovo, vnútorná forma, pomocou ktorej je vnútorná myšlienka vyjadrená a oznámená. Scientológia je teda „veda ako vedieť“. Jej cieľom je dosiahnutie absolútneho vedenia, stavu, keď si jedinec uvedomuje to, že je duchovná bytosť a následne dosahuje stav, kedy sa vymámi z cyklu zrodenia a smrti.

 

Základné princípy učenia

Zakladateľ Scientologickej cirkvi (SC) bol Lafayette Ronald Hubbard (1911-1986). Hubbard je jediným zdrojom náboženských spisov sciento­lógie. Nik Hubbarda nenasledoval a ani scientológia podľa jeho učenia nikdy žiadneho nasledovníka mať nebude. Výsledkom právd, ktoré stano­vil L. Ron Hubbard, je dnes prosperujúca Scientologická cirkev s tisíckami organizácií, misií a skupín.

Scientologické náboženstvo sa zakladá výhradne na výskumoch L. Rona Hubbarda, jeho spisoch a zaznamenaných prednáškach. Tieto diela v scientológii vytvárajú ako celok spisy scientológie. Tieto náboženské spisy sú jediným zdrojom všetkých princípov, učení, filozofie, praxe, obradov a všetkých základných smerníc scientologickej viery. Obsahujú viac ako 500 tisíc strán písomných dokladov, takmer 3 tisíc zaznamena­ných prednášok a viac ako 100 filmov. Princípy a praktiky scientologic­kého náboženstva sú označované ako duševné alebo náboženské „techno­lógie“ scientológie.

Základným učením scientológie je, že jedinec sa delí na dušu, myseľ a telo. Duša sa nazýva „thetan“ (z grec. theta – duša). Thetan je podľa scientológie nesmrteľná duchovná bytosť (duša), ktorej zážitky siahajú za hranice jedného života. Thetan má myseľ, kde sa ukladajú všetky zážitky a skúsenosti jedinca (thetana). Myseľ potom používa táto duchovná bytosť na to, aby čo najlepšie prežila. Táto myseľ sa delí na tzv. analytickú a reaktívnu. V reaktívnej mysli sa ukladajú tie zážitky, ktoré jedinec prežil, a nesú v sebe bolesť – fyzickú alebo psychickú. Napr. zranenie pri autoha­várii a následná operácia v narkóze alebo strata niekoho blízkeho či blízkej veci – to všetko sa ukladá do reaktívnej mysli, ktorá nie je prístupná jedincovi. Naopak analytická myseľ obsahuje všetko ostatné – všetky pozitívne zážitky a skúsenosti. Za normálnych okolností sa jedinec riadi analytickou mysľou a správa sa racionálne. Pri strese alebo oslabení je jedinec pod vplyvom reaktívnej mysle, tzn. „reaguje“. Vtedy nie je sám sebou a jeho negatívne zážitky ho úplne ovládajú a správa sa iracionálne. Hubbard prišiel s technikou, ktorú nazval dianetika (stala sa súčasťou scientológie) a ktorá by mala jedincovi pomôcť, aby sa  zbavil všetkých týchto negatívnych zážitkov a tým uvoľnil svoju blokovanú kapacitu a potenciál a stal sa racionálnym vo svojom správaní. Tomuto stavu sa v scientológii hovorí „clear“. Nad stavom clear sú ďalšie pokročilé duchovné stupne, ktoré sa zaoberajú tým, aby oslobodili potenciál duchovnej bytosti a nastolili tak jej pôvodné sebaurčenie. Tu sa tiež scientológia snaží oslobodiť thetana od jeho fixácie na jeho telo. Thetan ako duchovná bytosť môže existovať bez tela tu na Zemi, ale aj inde vo vesmíre. Po smrti thetan nemá na výber, buď ide do nového tela alebo blúdi ako duša po planéte, ktorú nemôže opustiť. V tele je thetan spútaný nesprávnymi rozhodnutiami z minulého života. Scientológia verí, že thetan je od prirodzenosti dobrý, ale v priebehu vekov splynul s materiálnym vesmírom, až stratil svoje duchovné bytie. Sú to jeho skúsenosti, ktoré ho zviedli k páchaniu zlých činov, nepochádza to z jeho prirodzenej podstaty. Cieľom scientológie je priviesť človeka do takého bodu, kedy je schopný vidieť skutočné činitele, ktoré ovplyvňujú jeho život a tým vyriešiť jeho problémy. Scientológia verí, že keď človek zvýši svoje schopnosti, môže oveľa väčšmi čeliť životu a presne vymedziť činitele vo svojom živote, ktoré ho nepriaznivo ovplyv­ňujú, je schopný vyriešiť svoje problémy a zlepšiť si svoj život. Podľa Hubbarda spoločným menovateľom všetkých aktivít v živote a hlavným popudom thetana je prežitie. Prežitie zahŕňa osem dynamík (alebo osem popudov a oblastí): prežitie (1) so sebou samým, (2) s rodinou, (3) so sku­pinou, (4) s ľudstvom, (5) so všetkými živými formami, (6) s fyzikálnym vesmírom, (7) s duchovnou bytosťou a (8) s nekonečnom alebo Najvyššou bytosťou (Bohom).

Základné princípy náboženstva pozostávajú z toho, že duševná slobo­da (a oslobodenie sa od cyklu zrodenia a smrti) môže byť dosiahnutá len vtedy, keď sa presne dodržiava Hubbardova technológia a postupy. Táto cesta začína technológiou duševného oslobodenia (stavom Clear) a pokra­čuje ďalej vyššími stupňami duševného uvedomovania si. Najdôležitejšie využitie scientológie sa dá nájsť v jej hlavných náboženských praktikách ­auditingu a vzdelaní.

Auditing (z lat. audire – počúvať) sa skladá zo zostávajúcich stupňov náboženských služieb, ktoré sa obracajú na thetana. V praxi auditingu pomáha nejaký vzdelaný, na svoj post ustanovený alebo platený duchovný, nazývaný „auditor“, ktorý thetana oslobodzuje od traumatizujúcej oblasti jeho minulosti, vrátane minulých životov, ako aj od ich škodlivých účin­kov. Auditing je možný vďaka špeciálne projektovanému meraciemu zariadeniu: je to takzvaný „elektropsychometer“ alebo „e-meter“ – pomoc­ný náboženský pristroj, ktorý umožňuje auditorovi aj osobe, ktorá auditing dostáva, lokalizovať oblasti v minulosti, ktoré potom môžu byť v auditingu oslovené. E-meter používa len vzdelaný duchovný a je pre auditing pod­statný, je to jeho jediné použitie. Auditing sa robí na dôverných súkrom­ných sedeniach medzi auditorom, ktorý je kvalifikovaný pre určité stupne, a osobou, ktorá auditing dostáva. Na auditovacom sedení kladie auditor určité otázky alebo súbory otázok (nazývajú sa procesy), ktoré sú pripra­vené práve pre tú osobu, ktorá auditing dostáva a ktorej boli vyslovene vyložené v scientologických Hubbardových náboženských spisoch. Audi­tor vedie písomné záznamy o použitých procesoch a priebehu auditingu. Tieto záznamy potom prekontroluje vysoko vzdelaný duchovný, označo­vaný ako „supervízor prípadu“. Supervízor prípadu porovnáva duševné pokroky osoby s očakávanými výsledkami a určuje budúci proces alebo rad procesov, ktoré sa budú používať. Písomné záznamy auditingu sú podstatne ortodoxné praktiky Scientológie a tvoria jej základ. Malo by sa s nimi zaobchádzať prísne dôverne a sú chránené vnútorným zákonom podobne ako spovedné tajomstvo. V scientológii existuje niekoľko úrovní (stupňov) auditingu. Základnou úrovňou a cieľom každého scientológa je stav clear. Clear je novým stavom jedinca, v ktorom už nie je naďalej ovplyvňovaný svojou minulosťou a je schopný existencie, ktorá sa zakladá na rozume. Na horných stupňoch scientologického auditingu, nad „clea­rom“, dosahuje človek úplnú duchovnú slobodu od konečného cyklu rodenia a smrti a nadobúda stav úplného vedomia, pamäti a slobody ako duchovná bytosť, ktorá už nie je ďalej závislá od ľudského tela. Potom sa nazýva „operujúci thetan“ (OT). OT stupne sú cirkvou vedené ako dôverné a osoba ich dostane k dispozícii až vtedy, keď je na ne pripravená.

Scientologické vzdelanie sa skladá z kurzov zložených z kníh, pravi­diel, prednášok a filmov o scientologickom náboženstve, ktorých autorom je L. Ron Hubbard. Kurzy sa zaoberajú základmi scientológie. Ich názvy sú napr.: Komunikáciou k úspechu, Osobné hodnoty a integrita alebo Anatómia ľudskej mysle. Človek sa musí zúčastniť ako vzdelania tak auditingu, aby dosiahol úplnú duchovnú slobodu.

Scientológia má i etický systém, ktorý sa úplne zakladá na rozume – ­racionalite v smere k najvyššej úrovni prežitia všetkých dynamík. Etické princípy sú zásady a pravidlá, ktoré závisia od etiky samotného jedinca. Etika sa jednoducho skladá z činností, ktoré jedinec uplatňuje sám na sebe. Spravodlivosť sú opatrenia, ktoré používa skupina proti jedincovi, keď on zlyhá v tom, aby tieto činnosti vykonal sám. Scientológia sa vyznačuje aj etickým systémom, ktorého základnou myšlienkou je, že akákoľvek bytosť – kriminálnik, narkoman, zlodej či ten, kto spôsobuje útlak druhým sa dokáže napraviť, a to vtedy, keď sa pozrie na to, čo vykonal, čo tým spôsobil a prečo tak urobil. V scientologickom etickom systéme existuje zvládanie pre akékoľvek prípady. Spravodlivosť zasahuje až vtedy, keď človek sám nie je schopný dať si svoju etiku do poriadku. Scientológia má tiež svoj vlastný právny systém, ktorý sa používa podľa presného cirkev­ného kódexu s jasnými hlavnými znakmi, ktorý je zverejnený a medzi scientológmi dobre známy. Najprísnejším trestom, aký sa pri výkone práva ukladá, je vylúčenie z cirkvi.

Duchovní (kapláni) Scientologickej cirkvi robia niektoré z tradičných ceremónií bežných v iných cirkvách, rovnako majú i špecifické ceremónie. Každú nedeľu sa koná nedeľná služba, ktorá je určená nielen členom ale aj nečlenom. Na tejto službe duchovný hovorí o nejakej téme, ktorá sa vzťa­huje k nejakému dô1ežitému princípu v scientológii, a o tom, ako tento princíp môže použiť v každodennom živote. Ďalšie ceremónie sú svadba, krstiny (pre novonarodené deti) a pohreb. Okrem toho kaplán čas od času vysväcuje nových kaplánov.

 

Štruktúra spoločenstva

V roku 1950 L. R. Hubbard publikuje v USA základnú knihu sciento­lógie „Dianetika, moderná veda o duševnom zdraví“. Z Dianetiky sa stáva bestseller a vzniká niekoľko dianetických skupín. Skoro okamžite je založené prvé ústredie, ktoré sa nazýva Hubbardova dianetická výskumná nadácia. V roku 1954 je založená prvá Scientologická cirkev v Los Ange­les, následne vo Washingtone a v New Yorku a v ďalších menších mes­tách... Rok 1959 je začiatkom európskej expanzie. Anglický Saint-Hill Manor sa stáva svetovým sídlom organizácie. Zároveň vo Francúzsku, Belgicku a Švajčiarsku vzniká „Združenie priateľov scientológie“.

V roku 1966 odstupuje L. R. Hubbard z miesta riaditeľa scientologic­kých organizácií a o rok neskôr zakladá náboženský rád scientológie nazvaný Sea Org. V rovnakom roku sa zakladajú prvé skupiny Nemec­ku, Grécku a Mexiku. Obrovská expanzia dáva tiež priestor jedincom, ktorí chcú scientológiu využiť vo svoj prospech, najmä koncom osemde­siatych rokov, keď sa skupina jedincov rozhodne podniknúť niekoľko ilegálnych činov na údajnú ochranu cirkvi. Na základe tohto prípadu je následne prebudovaná celá riadiaca štruktúra cirkvi. Riadenie cirkvi je zverené do rúk iba členom Sea Orgu. V roku 1981 vzniká Medzinárodná scientologická cirkev – ústredie cirkvi je v Los Angeles s kontinentálnymi pobočkami.

Aj keď po smrti Hubbarda neexistuje žiaden nasledovník, ktorý by pokračoval v rozvíjaní scientológie, ústredie cirkvi, ktoré sídli v USA v Los Angeles, dohliada celkovo na rozmach scientológie po celom svete, tak aby sa scientológia dostala ku každému jedincovi na planéte. Najvyš­šou autoritou cirkvi je Religious Technology Center (RTC), čo je samostat­ná organizácia, ktorá dohliada na to, aby bola zachovávaná filozofia scientológie a dianetiky v plnom funkčnom stave, tak ako ju tu zanechal pre ďalšie generácie L. R. Hubbard.

Scientológia je predovšetkým jednotnou a silne centralizovanou orga­nizáciou, ktorá vo svetovom meradle disponuje rozsiahlou organizačnou sieťou. Úmyselne má vo všetkých krajinách uniformnú štruktúru, pretože nepripúšťa nijaké špecifiká, ktoré by pochádzali z osobitnej tradície danej krajiny alebo istých spoločenských okolností. Aj každá miestna organizá­cia má identické štruktúry, ktoré sa riadia rovnakými pravidlami, vyvíjajú rovnakú činnosť a zabezpečujú rovnakú kontrolu. Na Slovensku sa teda stretávame so štandardnou organizáciou, ktorá je hierarchizovaná a kom­plexná.

Počet personálu v scientologických organizáciách po celom svete je okolo 12 tisíc a počet členov náboženskej organizácie Sea Org je okolo 5 tisíc. Celosvetovo sa k scientológii hlási okolo 8 miliónov ľudí, na Sloven­sku okolo tisíc. Na Slovensko sa začala scientológia viac rozširovať až v roku 2000 a k dnešnému dňu tu existujú dve misie: v Bratislave (2002) a v Leviciach (2002).

Žiaden nový náboženský smer nevzbudil v posledných päťdesiatich rokoch toľko otázok ako scientológia. Okolo nej sa sústredilo najviac kontroverzií, súdnych sporov, mediálneho záujmu, parlamentných diskusií a správ spravodajských služieb. Hoci nie je vždy jednoduché stanoviť, či pravdu majú scientológovia alebo ich kritici, jedno je isté: Scientológia je dnes zaregistrovaná takmer vo všetkých krajinách sveta ako cirkev (napr. v Maďarsku, Švédsku, USA, Rusku) alebo ako náboženská organizácia (napr. v Nemecku, Francúzsku a Grécku). Prebehlo i niekoľko súdnych procesov, ktoré sa skončili konštatovaním, že scientológia je náboženstvo a má byť tak i chápaná (napr. Taliansko, Španielsko). Jasné je to, že hoci je scientológia celosvetová, musíme ju posudzovať podľa miestnych reálií.

Hoci na Slovensku nie je Scientologická cirkev zaregistrovaná ako cirkev (náboženská spoločnosť) ani ako občianske združenie, i tak patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim novým náboženským skupinám.

[1] HUBBARD, R. L.: Scientológia - Základy myslenia. Kodaň: New Era, 1999, s. 116.
 
Viac na http://scientologia.host.sk (Posvätné texty v živote Scientológie)

a na www.duch.sk (Ústav pre vzťahy štátu a cirkví)

Kontaktný e-mail: lucia(a)duch.sk


 

 

(c) 2008 Lucia Grešková -- Powered by CompJason


Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates